Disclaimer

Disclaimer en Privacyverklaring

Disclaimer

Door waarnemingen toe te voegen aan de Geese.org database gaan waarnemers akkoord met de algemene voorwaarden van Geese.org. Dat wil zeggen dat zij toestemming geven voor het gebruik van hun waarnemingen voor wetenschappelijk en toegepast onderzoek door de project-coördinatoren. De voorwaarden voor het gebruik van waarnemingen en ringgegevens die opgeslagen zijn in de Geese.org database worden omschreven in een Data Use Agreement tussen de beheerders van Geese.org en individuele project-coördinatoren (de personen of organisaties die verantwoordelijk zijn voor het ringen van individuele ganzen en zwanen van een bepaalde soort of populatie).

Waarnemers zijn geregistreerde personen die waarnemingen van gemerkte ganzen of zwanen invoeren in de Geese.org databank. Waarnemers kunnen hun eigen waarnemingen invoeren, verbeteren en -binnen één maand na invoeren- verwijderen. Waarnemers kunnen de ringgegevens en de overige waarnemingen van door hen waargenomen ganzen en zwanen te allen tijde bekijken.

Waarnemers stemmen er mee in dat:

  1. Door hen ingevoerde waarnemingen zichtbaar zijn voor de beheerders van Geese.org, projectleiders van de kleurringprojecten waarop deze waarnemingen betrekking hebben en voor andere waarnemers van dezelfde individuele ganzen en zwanen.
  2. Waarnemingen die aan de Geese.org databank door waarnemers zijn toegevoegd en die gekoppeld kunnen worden aan één van de deelnemende projecten, gebruikt kunnen worden door de projecteigenaars en de beheerders van geese.org voor wetenschappelijk of toegepast onderzoek.
  3. Waarnemingen die aan de Geese.org databank door waarnemers zijn toegevoegd en die gekoppeld kunnen worden aan één van de deelnemende projecten, ter beschikking kunnen worden gesteld aan derden inclusief commerciële instellingen.
  4. Voor elk gebruik van waarnemingen toestemming wordt gevraagd aan de projectleiders van de kleurringprojecten waarop deze waarnemingen betrekking hebben. De beheerders van Geese.org houden een overzicht bij van het gebruik van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en toegepast onderzoek.
  5. Beheerders van Geese.org en projecteigenaars ervoor waken dat waarnemingen en/of ringgegevens niet oneigenlijk gebruikt worden en het recht hebben om gebruik door derden niet toe te staan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen door het sturen van een email aan de beheerder van deze website.

Privacyverklaring

Geese.org is mede werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Wageningen University en Stichting Wageningen Research (WUR). WUR is in dit verband de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in die zin eindverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via Geese.org.

Persoonsgegevens, doel, grondslag en bewaartermijn

Geese.org verwerkt persoonsgegevens van waarnemers. Waarnemers zijn geregistreerde personen die waarnemingen van gemerkte ganzen of zwanen invoeren in de Geese.org databank. De persoonsgegevens betreffen naam, voornaam en e‑mailadres en eventuele andere door de waarnemer zelf opgegeven persoonsgegevens.

De door de waarnemers verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met de data in de database van Geese.org en het in stand houden van deze database.

De persoonsgegevens van waarnemers worden bewaard zo lang zij nodig zijn voor het in stand houden van de database van Geese.org. In beginsel is dat voor onbepaalde tijd.

Delen van gegevens

Geese.org kan de persoonsgegevens – zoveel mogelijk in geanonimiseerde vorm – verstrekken aan de beheerders van de in Geese.org samenwerkende organisaties, te weten WUR, SOVON Vogelonderzoek, NIOO Vogeltrekstation en individuele projectcoördinatoren. Indien data uit de databank van Geese.org ter beschikking wordt gesteld aan andere partijen, zoals commerciële instellingen, zal dit in een zodanige vorm zijn dat die data geen persoonsgegevens bevat (geanonimiseerd).

Beveiliging

Geese.org maakt gebruik van een passende beveiliging en versleutelde verbindingen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De gegevens in de database van Geese.org worden opgeslagen op interne, beveiligde servers binnen WUR en zijn uitsluitend in te zien door medewerkers die toegang tot die data nodig hebben.

Rechten van waarnemers, vragen en klachten

Waarnemers kunnen hun eigen waarnemingen invoeren, verbeteren en -binnen één maand na invoeren- verwijderen. Waarnemers en projectleiders kunnen de ringgegevens en de overige waarnemingen van door hen waargenomen ganzen en zwanen, inclusief de daarbij vermelde persoonsgegevens, te allen tijde bekijken. Daarbuiten hebben waarnemers slechts een beperkt recht op inzage, verwijdering, correctie of beperking van de verwerking van persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid, in overeenstemming met de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien een waarnemer een klacht of vraag heeft over de verwerking van diens persoonsgegevens, dan kan de waarnemer deze vraag of klacht richten aan de Functionaris Gegevensbescherming van WUR via functionarisgegevensbescherming@wur.nl. Ook kan de waarnemer een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens staat op: www.wur.nl/privacy.

Versie 3.0 - 20181205